ProService Agent Transferowy świadczy usługi agenta transferowego dla polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych. Główne usługi oferowane przez Spółkę obejmują prowadzenie i aktualizację rejestru uczestników funduszy, kontrolę rozliczeń pieniężnych, obsługa sieci dystrybucji oraz dystrybucję funduszy inwestycyjnych.
W ramach obsługi zagranicznych funduszy inwestycyjnych, dystrybuujących fundusze w Polsce, ProService Agent Transferowy oferuję usługę sub-agenta transferowego. W ramach tej usługi ProService Agent Transferowy prowadzi m.in. szczegółowy rejestr polskich uczestników zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

  • Prowadzenie rejestru uczestników
  • Kontrola rozliczeń pieniężnych
  • Obsługa sieci dystrybucji
ProService Agent Transferowy utrzymuje i zabezpiecza pełną bazę danych obejmującą dane dotyczące produktów, uczestników, dystrybutorów oraz realizowanych zleceń i instrukcji. Dane oraz proces ich przetwarzania w naszej bazie podlegają wielopoziomowym procesom kontrolnym i bieżącej weryfikacji. Bezpieczeństwo danych jest dla nas priorytetem, który realizujemy zarówno poprzez zaawansowane rozwiązania systemowe, jak i restrykcyjne procedury wewnętrzne. Wysoka jakość naszych mechanizmów ochrony danych została potwierdzona przez niezależnych audytorów.
W ramach kontroli rozliczeń pieniężnych związanych z przetwarzaniem zleceń składanych przez uczestników funduszy inwestycyjnych, ProService Agent Transferowy dokonuje weryfikacji poprawności rozliczeń pomiędzy funduszem, uczestnikami, bankami i dystrybutorami, uzgodnienia sald rachunków bankowych prowadzonych na rzecz funduszy, naliczenia należnych podatków wraz z raportowaniem do urzędów skarbowych, a także przygotowuje dzienne i cykliczne raporty dla zarządzających, księgowości funduszu, banków depozytariuszy i innych instytucji związanych z funduszami inwestycyjnymi, w tym GIIF.
ProService Agent Transferowy współpracuje z 99% sieci dystrybutorów w Polsce, współpraca opiera się o wdrożone i sprawdzone procedury operacyjne oraz ścieżki transmisji danych. W uzgodnionym zakresie dostarczamy dystrybutorom raporty sprzedażowe, raporty prowizyjne oraz potwierdzenia zrealizowanych transakcji. Zapewniamy także linię telefoniczną zapewniającą wsparcie dla dystrybutorów w zakresie realizowanych zagadnień operacyjnych.
Od 1997 r. ProService Agent Transferowy dostarcza dystrybutorom rozwiązania wspierające procesy sprzedażowe. Aplikacje do wsparcia sieci sprzedaży są zainstalowane w ponad 1900 placówkach na terenie całego kraju.