Zapewniamy pełną obsługę produktów ubezpieczeniowych. Dzięki szeroko rozwiniętemu systemowi głównemu i opracowaniu narzędzia dedykowanego do obsługi produktów ubezpieczeniowych zapewniamy pełną obsługę produktów opartą na parametryzacji. Dzięki temu możemy w szybki sposób wdrażać nowe produkty tworzone przez naszych Klientów.

Zapewniamy pełną usługę w zakresie księgowości ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Nasi księgowi korzystają ze sprawdzonego programu księgowego AVS jak również z serwisów Bloomberga.

  • Ubezpieczenia Grupowe
  • Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe
  • Księgowość
  • eInsurance
1.    Rejestracja i obsługa deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia grupowego oraz wszelkiego rodzaju dyspozycji.
2.    Rejestracja i obsługa roszczeń.
3.    Obsługa zmian rocznicowych polis.
4.    Generacja i wysyłka certyfikatów (papierowo, elektronicznie).
5.    Prowadzenie księgi pomocniczej – rozliczenie i księgowanie zdarzeń ubezpieczeniowych  oraz raportowanie do zewnętrznych systemów księgowych.
6.    Obsługa płatności w tym wypłat świadczeń.
7.    Obsługa sieci sprzedaży – rejestracja / zwolnienie / zmiana danych agentów, rozliczenie prowizji, raportowanie prowizji.
8.    Raportowanie – raporty KNF, aktuarialne, księgowe oraz inne raporty przygotowywane na potrzeby Towarzystwa.
1.    Prowadzenie rejestru Ubezpieczonych.
2.    Przyjmowanie zleceń od dystrybutora.
3.    Składanie zbiorczych zleceń .
4.    Procesowanie zleceń.
5.    Rozliczanie transakcji związanych z dokonanymi wpłatami składek przez Ubezpieczonych.
6.    Naliczanie opłat.
7.    Rozliczanie sieci dystrybucji.
8.    Obsługa front office.
9.    Wysyłka certyfikatów i pism.
10.    Wyjaśnianie niekompletnych wpłat i dyspozycji.
1.    Sporządzanie i bieżąca aktualizacja Polityki rachunkowości w zakresie wszelkich klas aktywów do Portfela (w tym modeli wyceny) – wraz z planem kont, metod i zasad wyceny aktywów, zgodnie z właściwymi przepisami prawa oraz przy współpracy z Towarzystwem lub podmiotem wskazanym przez Towarzystwo.
2.    Wycenę aktywów portfela, przy współpracy z Towarzystwem lub podmiotem wyznaczonym przez Towarzystwo, zgodnie z Ustawą, Ustawą rachunkowości oraz odpowiednimi przepisami wykonawczymi.
3.    Prowadzenie ksiąg rachunkowych Portfela zgodnie z Ustawą, Ustawą o rachunkowości oraz odpowiednimi przepisami wykonawczymi w oparciu o dane otrzymywane zgodnie z procedurami przekazywania danych księgowych ustalonymi pomiędzy PS AT a Towarzystwem.
4.    Cykliczne sporządzanie raportów na potrzeby Towarzystwo w uzgodnionym zakresie.
5.    Sporządzanie uzgodnionych sprawozdań, raportów i informacji na potrzeby Towarzystwa.
eInsurance – aplikacja do obsługi ubezpieczeń grupowych:

1.    Zaczytywanie deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia z zewnętrznych systemów – integracja z systemami Towarzystwa lub/i zakładów pracy.
2.    Rejestracja deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia oraz wszelkiego rodzaju dyspozycji.
3.    Szeroki zakres dostępów do aplikacji oraz uprawnień.
4.    Możliwość udostępnienia aplikacji wybranym pracownikom zakładów pracy oraz towarzystwa ubezpieczeń.
5.    Obsługa statusów deklaracji – zgodnie z ustalonych schematem.
6.    Możliwość obsługi wielu polis i produktów grupowych.
7.    Obsługa różnych wariantów ubezpieczenia – możliwość definiowania wariantów podstawowych i rozszerzonych.
8.    Obsługa pakietów medycznych.
9.    Zmiana wariantu ubezpieczenia.
10.    Rejestracja i obsługa roszczeń – dodawanie, edycja, zmiana likwidatora, obsługa wypłat.
11.    Automatyczna obsługa wypłat – generacja i wysyłka plików z płatnościami.
12.    Automatyczny przydział likwidatorów do zgłaszanych spraw.