DYSTRYBUCJA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA

ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. pośredniczy na mocy decyzji KNF (DFI/II/4031/8/21/13/U/KV) z dnia 27 lipca 2013 r. w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych. W ramach ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. wyodrębniony jest Wydział Dystrybucji Jednostek Uczestnictwa, który prowadzi obsługę klientów poprzez Internet, telefon, system IVR, faks oraz bezpośrednio.

Akty prawne.

W ramach dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, Uczestnik może kontaktować się z ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. w następujący sposób:

a. telefonicznie pod numerami telefonów odpowiednimi dla poszczególnych TFI:

 • Union Investment TFI SA: (22) 58 81 884,
 • MetLife TFI SA: (22) 58 81 854,
 • Aviva Investors Poland TFI SA: (22) 58 81 881,
 • Noble Funds TFI SA: (22) 58 81 863,
 • Quercus TFI SA: (22) 33 89 114,
 • Skarbiec TFI SA: (22) 58 81 886,
 • Fundusze Inventum: (22) 32 04 785,
 • BZ WBK TFI SA (Credit Agricole FIO): (22) 58 81 862,
 • NN Investment Partners TFI SA: (22) 58 81 853,
 • TFI BGŻ BNP Paribas Polska SA: (22) 58 81 852,
 • BPH TFI SA: (22) 33 89 102,
 • BPS TFI SA: (22) 22 58 81 892,
 • Money Makers TFI SA: ( Alior SFIO): (22) 33 89 185,
 • ALTUS TFI SA: (22) 32 04 719,
 • Copernicus Capital TFI SA: (22) 32 04 798 lub 801 809 975,
 • Altus TFI SA ( Raiffeisen SFIO Parasolowy): (22) 32 04 790.

 

b. za pośrednictwem Systemu Transakcyjno – Informacyjnego (STI), odpowiednio ze stron internetowych poszczególnych TFI:

Ø www.union-investment.pl
Ø www.metlife.pl
Ø www.avivainvestors.pl
Ø www.skarbiec.pl
Ø www.bphtfi.pl
Ø www.nntfi.pl
Ø www.superfund.pl
Ø www.tfi.bgzbnpparibas.pl
Ø www.bpstfi.pl
Ø www.ipopematfi.pl
Ø www.agiofunds.pl
Ø www.millenniumtfi.pl
Ø www.altustfi.pl
Ø www.open-tfi.pl
Ø www.fio.copernicus.pl
Ø
www.ifmglobalfunds.com

c. bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta ul. Puławska 436, 02-801 Warszawa, w godzinach określonych dla każdego TFI oddzielnie:

 • Union Investment TFI SA w godzinach 8:00-16:00
 • MetLife TFI SA w godzinach 8:00-16:00
 • Aviva Investors Poland TFI SA w godzinach 8:00-16:00
 • Noble Funds TFI SA w godzinach 8:00-16:00
 • Quercus TFI SA w godzinach 9:00-17:00
 • Skarbiec TFI SA w godzinach 8:00-18:00
 • Fundusze Inventum w godzinach 8:00-16:00
 • BPS TFI SA w godzinach 8:00-16:00
 • Altus TFI SA w godzinach 9:00-17:00
 • Open Finance TFI SA w godzinach 09:00-17:00
 • HSBC Global Asset Management w godzinach 09:00-17:00
 • TFI BGŻ BNP Paribas S.A. w godzinach 09:00-17:00
 • NN Investment Partners TFI S.A. w godzinach 08:00-17:00

 

Usługi świadczone przez ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych:
1. Przyjmowanie zleceń i dyspozycji Uczestników przez media elektroniczne (telefon, faks, system IVR) oraz w formie korespondencyjnej;
2. Przyjmowanie zleceń i dyspozycji Uczestników, w trakcie wizyt osobistych w Punkcie Obsługi Klientów (POK) prowadzonym przez ProService Agent Transferowy Sp. z o.o.;
3. Kontrola przyjętych zleceń i dyspozycji za pomocą platformy internetowej;
4. Raportowanie przyjętych zleceń i dyspozycji do Agenta Transferowego;
5. Udzielenie informacji Uczestnikom i potencjalnym Uczestnikom o zasadach uczestnictwa w Funduszach oraz stanie ich rejestrów przez telefon, lub bezpośrednio podczas wizyty w POK prowadzonym przez ProService Agent Transferowy Sp. z o.o.;

 

Zasady Postępowania Stosowane przez Pracowników ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. przy przyjmowaniu zleceń przez Telefon, Telefaks lub Bezpośrednio:
1. ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. nie prowadzi obsługi kasowej klientów. Pracownik ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. nie może przyjmować środków pieniężnych.
2. ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. nie prowadzi doradztwa inwestycyjnego.
3. Pracownicy ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. (POK) przyjmując zlecenie od uczestnika/ów nie mogą sugerować w jakikolwiek sposób uczestnikowi dokonania wyboru danego Towarzystwa / Funduszu, którego jednostki uczestnictwa są dystrybuowane przez ProService Agent Transferowy Sp. z o.o.. Uczestnik podejmuje samodzielnie decyzję o wyborze danego Towarzystwa oraz danego funduszu/funduszy oraz złożeniu danego zlecenia dotyczącego jednostek uczestnictwa. Pracownik ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. ma obowiązek na żądanie uczestnika poinformować go o zasadach inwestowania w poszczególnych funduszach, ryzyku inwestycyjnym oraz kosztach, upewnić się, iż wiedza posiadana przez uczestnika na temat zasad inwestowania w poszczególnych funduszach pozwala na świadome złożenie zlecenia/dyspozycji.

 

Uczestnik ma możliwość uzyskania informacji na temat zasad uczestnictwa w Funduszach/Subfunduszach poprzez:
1. Kontakt telefoniczny z pracownikiem ProService Agent Transferowy Sp. z o.o.. Pracownik ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. udzieli klientowi wszelkich informacji dotyczących zasad uczestnictwa w Funduszach/Subfunduszach, pobieranych opłat, warunków korzystania ze zwolnienia i obniżenia opłat manipulacyjnych, zasad udzielania i odwoływania pełnomocnictw (w zakresie wskazanym przez Fundusze/Subfundusze w materiałach reklamowych i informacyjnych otrzymanych od TFI).

2. Strony internetowe poszczególnych TFI:
Ø www.union-investment.pl
Ø www.metlife.pl
Ø www.aviva.pl
Ø www.noblefunds.pl
Ø www.quercustfi.pl
Ø www.skarbiec.pl
Ø www.bphtfi.pl
Ø www.nntfi.pl
Ø Fundusze Inventum
Ø www.superfund.pl
Ø www.credit-agricole.pl
Ø www.tfi.bgzbnpparibas.pl
Ø www.bpstfi.pl
Ø www.moneymakers.pl
Ø www.ipopematfi.pl
Ø www.agiofunds.pl
Ø www.millenniumtfi.pl
Ø www.altustfi.pl
Ø www.open-tfi.pl
Ø www.fio.copernicus.pl
Ø www.assetmanagement.hsbc.com/pl
Ø www.ifmglobalfunds.com

 

 

Na stronach tych dostępne są również prospekty funduszy inwestycyjnych i funduszy zagranicznych wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tych prospektach oraz Kluczowe Informacje dla Inwestorów:
Ø Union Investment TFI SA
Ø MetLife TFI SA
Ø Aviva Investors Poland TFI SA
Ø Noble Funds TFI SA
Ø Quercus TFI SA
Ø Skarbiec TFI SA
Ø Fundusze Inventum
Ø BZ WBK TFI SA (Fundusz Credit Agricole FIO)
Ø NN Investment Partners TFI SA
Ø BPH TFI SA
Ø SUPERFUND TFI SA
Ø TFI BGŻ BNP Paribas Polska SA
Ø BPS TFI SA
Ø  Money Makers TFI SA
Ø Ipopema TFI SA
Ø AgioFunds TFI SA
Ø Open Finance TFI SA
Ø Altus TFI SA
Ø Millennium TFI SA
Ø Copernicus Capital TFI SA
Ø HSBC Global Asset Management
Ø Investment Fund Managers S.A.

 

3. Bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta prowadzonym przez ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Puławskiej 436.

 

Zasady postępowania z reklamacjami Uczestników:
Uczestnik ma możliwość złożenia reklamacji dotyczącej jakości świadczonych usług przez ProService Agent Transferowy Sp. z o.o., jak również sposobu, prawidłowości realizacji zleceń i dyspozycji w podziale na poszczególne Towarzystwa, za pośrednictwem:

1. Telefonu:

 • Union Investment TFI SA: (22) 58 81 884,
 • MetLife TFI SA: (22) 58 81 854,
 • Aviva Investors Poland TFI SA: (22) 58 81 881,
 • Noble Funds TFI SA: (22) 58 81 863,
 • Quercus TFI SA: (22) 33 89 115
 • Skarbiec TFI SA: (22) 58 81 886
 • Fundusze Inventum: (22) 32 04 785
 • BZ WBK TFI SA (Fundusz Credit Agricole FIO): (22) 58 81 862
 • NN Investment Partners TFI SA: (22) 58 81 853
 • BPH TFI SA: (022) 33 89 102
 • TFI BNP Paribas Polska SA: (22) 58 81 852
 • BPS TFI SA: (22) 58 81 892
 • Money Makers TFI SA: (22) 33 89 185
 • Ipopema TFI SA: (22) 338 91 07
 • ALTUS TFI SA: (22) 32 04 719
 • IPOPEMA TFI SA ( IPOPEMA m-INDEKS FIO, IPOPEMA SFIO): (22) 32 04 784
 • Copernicus Capital TFI SA: (22) 32 04 798 lub 801 809 975

 

2. Internetu (STI) na stronach poszczególnych Towarzystw.

3. Bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta prowadzonym przez ProService Agent Transferowy Sp. z o.o.

4. Korespondencyjnie na adres:
ProService Agent Transferowy Sp. z o.o.
ul. Puławska 436
02-801 Warszawa

Reklamacja powinna określać:
a. dane reklamowanego zlecenia lub dyspozycji ( typ, data złożenia, Fundusz/Subfundusz, wartość zlecenia);
b. dane Uczestnika ( właściciela rejestru);
c. dane osoby składającej reklamację;
d. przedmiot reklamacji.

 • Termin rozpatrzenia reklamacji/ skargi jest uzależniony od Towarzystw, których to reklamacja dotyczy i jest określona w procedurach danego Towarzystwa.
 • W przypadkach przedłużenia terminu rozpatrywania reklamacji, odpowiednia informacja z podaniem przyczyny i terminu zakończenia rozpatrywania reklamacji jest przesyłana na adres Uczestnika.
 • Odpowiedzi na reklamacje / skargi udzielane są przez ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. pisemnie, chyba że skarżący wskazał inną formę przekazania odpowiedzi.
 • Reklamacje przekazywane są do odpowiedniej jednostki organizacyjnej Agenta Transferowego, która zajmuje się ich rozpatrywaniem, zgodnie z określonymi procedurami.
 • ProService Agent Transferowy  Sp. z o.o.jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Zarządzanie konfliktem interesów
ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. opracowało regulamin wewnętrzny, którego celem jest zapobieganie konfliktom interesów oraz ochrona informacji poufnych w spółce. Na żądanie klienta mogą mu zostać przekazane szczegółowe informacje o zasadach postępowania podmiotu w przypadku powstania konfliktu interesów.

 

Konflikt Interesów – okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności pomiędzy interesem ProService Agent Transferowy Sp. z o.o., Osoby Powiązanej, w tym między personelem kierowniczym, pracownikami i agentami lub jakąkolwiek osobą bezpośrednio lub pośrednio z nimi powiązaną stosunkiem kontroli, a jego Klientami lub między Klientami, a obowiązkiem działania przez ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu klienta, jak również okoliczności mogące doprowadzić do sprzeczności pomiędzy interesami klientów ProService Agent Transferowy Sp. z o.o., w tym również konflikty interesów spowodowane otrzymywaniem zachęt od stron trzecich lub wynagrodzeniem.

 

Osoba Powiązana – osoba wchodząca w skład statutowych organów ProService Agent Transferowy Sp. z o.o., osoba pozostająca z ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej co ProService Agent Transferowy Sp. z o.o..
W celu wprowadzenia rozwiązania, mającego na celu identyfikację rzeczywistych Konfliktów Interesów, zarządzanie nimi i ich kontrolę, ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. zidentyfikował potencjalne Konflikty Interesów, które mogą wystąpić w związku z działalnością ProService Agent Transferowy Sp. z o.o..

 

Zidentyfikowane obszary konfliktów interesów (lista niekompletna):

 • ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. lub pracownik ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. posiada obiektywny powód lub powód natury finansowej, aby preferować klienta w stosunku do innego klienta;
 • ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. lub pracownik ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. otrzyma od osoby innej niż klient korzyść majątkową, inną niż standardowe opłaty, w związku z usługą świadczoną na rzecz klienta;
 • ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. lub pracownik ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. może uzyskać korzyść, albo uniknąć straty wskutek poniesienia straty lub nieuzyskania korzyści przez klienta;
 • ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. lub pracownik ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. ma interes w określonym wyniku usługi świadczonej na rzecz klienta i może ona być rozbieżna z interesem klienta;
 • ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. lub pracownik ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. prowadzi taką sama działalność jak działalność prowadzona przez klienta lub pracownik ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. prowadzi taka samą działalność jak ProService Agent Transferowy Sp. z o.o.;
 • ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. lub pracownik ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. wykorzystuje informacje dotyczące jednego klienta w celu pozyskania korzyści lub uniknięcia straty dla drugiego klienta;
 • ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. lub pracownik ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. wykorzystuje informacje poufne w celu uzyskania korzyści, uniknięcia straty.

 

Przyjęte metody i procedury zarządzania konfliktami interesów
ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. kontroluje podejmowanie innej działalności zarobkowej / społecznej przez pracownika ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. oraz przyjmowanie prezentów / świadczeń w postaci materialnej lub niematerialnej, a także inwestycje własne pracowników.
ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. rozdzielił funkcję jednostki prowadzącej działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa od jednostek odpowiedzialnych za czynności Agenta Transferowego.
ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. zapewnił, ze klient podejmuje samodzielnie decyzję o wyborze danego Towarzystwa oraz danego funduszu/funduszy oraz o złożeniu danego zlecenia/dyspozycji.

 

Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poufnych
Każdy pracownik ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych, nieujawniania i niewykorzystywania informacji uzyskanych w ramach pracy do innych celów niż należyte wykonanie obowiązków pracowniczych.
Obowiązek, o którym mowa powyżej dotyczy wszystkich Informacji Poufnych pozyskanych w trakcie świadczenia pracy w ProService Agent Transferowy Sp. z o.o..
Obowiązek wymieniony powyżej wiąże bezterminowo pracowników również po ustaniu stosunku pracy pomiędzy pracownikiem ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. a ProService Agent Transferowy  Sp. z o.o..
ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. wdrożyło rozwiązania techniczne i organizacyjne, których celem jest ograniczenie dostępu do informacji tylko do osób do tego uprawnionych.

 

Koszty i Prowizje
ProService Agent Transferowy Sp. z o.o., działając na mocy decyzji KPWiG (obecnie KNF) nie pobiera opłat za usługi od Uczestników funduszy inwestycyjnych.
Jedyne opłaty pobierane od Uczestników, dostępne są w tabelach opłat poszczególnych TFI na stronach internetowych:

1. www.union-investment.pl
2. www.metlife.pl
3. www.aviva.pl
4. www.noblefunds.pl
5. www.quercustfi.pl
6. www.skarbiec.pl
7. www.bphtfi.pl
8. www.nntfi.pl
9. www.superfund.pl
10. www.credit-agricole.pl
11. www.tfi.bgzbnpparibas.pl
12. www.bpstfi.pl
13. www.moneymakers.pl
14. www.ipopematfi.pl
15. www.agiofunds.pl
16. www.millenniumtfi.pl
17. www.altustfi.pl
18. www.open-tfi.pl
19. Fundusze Inventum
20. www.fio.copernicus.pl
21. www.assetmanagement.hsbc.com/pl
22. www.ifmglobalfunds.com

Powyższe informacje znajdują się do wglądu w siedzibie Spółki.